64 63 28 28 [email protected]

GULLAK §103 & §104

Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets & Samværstilbud på GOLÅ.

Er det noget for dig?

Golå tilbyder det man kalder beskyttet beskæftigelse, som bevilliges jfr. lov om social service § 103. Derudover tilbydes Aktivitets & Samværstilbud jfr. Lov om Social service §104. Beskæftigelsen foregår på et af vores værksteder på Golå og arbejdsopgaverne vil tage udgangspunkt i dine interesser og kompetencer. Der vil i forløbet være mulighed for at blive afklaret og afprøvet yderligere ved virksomhedspraktik hos virksomheder på arbejdsmarkedet. Forinden opstart tilbyder vi en uges gratis praktikophold på vores værksted. Praktikaftale sker efter aftale med dig og din sagsbehandler samt skolen.

Har du, udover beskæftigelsesbehov, også brug for et integreret botilbud, så samarbejder vi med GOLÅ om den mulighed.

Hvem indskrives til et §103 & §104 forløb på GOLÅ

Personkredsen for § 103 / §104 på Golå omfatter bl.a. unge / voksne, der med begrænsninger i arbejdsevnen, f.eks. efter afsluttet STU forløb fortsat ikke kan fastholde, eller opnå beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Tilbuddet målretter sig således imod unge, som har social pension som forsørgelsesgrundlag og til personer på kontanthjælp og starthjælp med særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering eller opnå ansættelse i et flexjob eller i job til førtidspensionister med løntilskud efter reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppen er unge, som af forskellige årsager, på vej ind i ungdomslivet og i voksenverdenen oplever tilværelsen som kompliceret og uoverskuelig. Det er kognitivt udfordrede unge, der, som udgangspunkt i en periode mangler ressourcer og personligt overskud. Mange af disse unge kan i hverdagen være præget af angst, usikkerhed og utryghed. Målgruppen består endvidere af unge med udviklingsforstyrrelser / ”Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)”. Altså unge der har funktionsforstyrrelser ift. kommunikation, samarbejde, socialt samspil og social forestillingsevne. Nogle unge har svært ved at tro på sig selv og mangler selvtillid.

Arbejdstiden for unge indskrevet i ”Det beskyttede værksted” modtager i skoleårets løb mindst 1030 timers beskæftigelse i det beskyttede værksted.

Arbejdsdagen starter kl. 8.00 – 13.00 mandag til torsdag, fredag kl. 8.00-12.00

Værksteder og tilbudsfag

•Musikundervisning, guitarundervisning, rytmik og sang, koncertoplevelser, Sølund Musikfestival.

•Servicegruppen – håndværkerteam.

•De unge stifter bekendtskab til maler-, murer- og tømrerfaget.

•Det grønne værksted / Park & vej: de unge i dette team skal have jord under neglene. Ordne grønne områder, beskæring, renovation.

•Køkken, kost & ernæring. kost, ernæring, madlavning

•Produktion, indkøb, budget, hygiejne og sikkerhed.

•Løbetræning, svømning, afspænding, pædagogisk massage, kropspleje, kano, natur og udeliv.

•Kunst / krea

•Kunst og kreativ udsmykning, kultur oplevelser, museer og teater

§103 og §104

Vi har i aktivitets- og samværstilbuddet indtil nu valgt at lægge aktiviteterne i pedel og køkken funktionen på Golå. Det vil sige, at vi i dagligdagen, sammen med beboerne på aktivitetsholdet, laver en plan over hvad der skal ske den pågældende dag. Planen kan være mere eller mindre detaljeret alt efter funktionsniveau hos den enkelte bruger. I praksis har vi heste, biler, pillefyr, have, shelter, værksted der skal passes, samtidig med at vi også tit og ofte er dem der afhenter varer i Silkeborg. Det gør, at den enkelte beboer også bliver socialiseret i et almindeligt dagligt liv som andre. Vi sørger for, at aktiviteterne foregår i det tempo der kræves, for at successikre en daglig stabilitet og dermed nogle gode løsninger. Den enkelte beboer bliver i høj grad involveret i sit daglige virke, og vi har erfaring for, at de også høster stor anerkendelse for de ting, der bliver udført de enkelte dage. Dette styrker den enkeltes selvværd og øger mulighed for at være ”en del” af et fællesskab. Det er helt afgørende for os, at de enkelte beboere trives i den daglige proces, så vi evaluerer hver uge på personalemødet hvordan det går med den enkelte. På denne måde forsøger vi at være på forkant i forhold til krav og ressourcer.

Arbejdet med unge i beskyttet værksted

På Gullak arbejder vi ift. målgruppen med fag indeholdende emner om samfundsrelaterede forhold, husholdning, økonomi, og det at skulle lære at klare sig selv. Den unge skal lære at oparbejde den personlige ansvarlighed, som er nødvendig for at kunne fungere alene og sammen med andre. Det er helt basale emner som eks: At skulle stå op til tiden, holde orden, møde til tiden, stå til ansvar, handle ind, budgetter, betale regninger, viden omkring aktuelle samfundsproblematikker, politik, virksomhedsbesøg, mv. Kun fantasien sætter grænser. I faget ADL ”almindelig daglig levevis” opnår den unge indsigt i det, at få sin dagligdag til at fungere. Formålet er at give den unge mulighed for at opøve sociale kompetencer, så han eller hun kan fungere i almene sammenhænge, i et, for dem, kompliceret samfund. Den unge skal lære at skulle tage stilling og dermed ansvar for sit eget liv.

Omkring aflønning og udgifter til befordring gælder retningslinjer jfr.

”bekendtgørelse om aflønning og befordrings- udgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb. Udgifter til aflønning og befordring indgår ikke som en del af bestemte takstniveauer til Golå. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse vil som oftest være social pension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats og arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde.

Befordringsudgifter til beskyttet beskæftigelse Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, afholder selv udgiften til deres daglige befordring til og fra virksomheden, så længe det er inden for en afstand af 10 km fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter (den billigste mulighed). Udgifter derudover afholdes af kommunen efter lov om social service § 105 stk. 2.

Botilbud: Støtte på i egen lejlighed på Golå.

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at dit beskæftigelsestilbud kombineres med en integreret bo- situation. Vi samarbejder med Bostedet Golå, som tilbyder egen bolig jfr. § 107.

PRIS & VARIGHED

Pris for §103 & §104 er årsydelse.

•  Trin 1 265.170 kr. pr. år. Dagstakst = 727 ,- Kr.

Varigheden af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse.

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for varigheden af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse. Foranstaltningens funktion og effekt bliver løbende vurderet af bevilligende myndighed, og forudsætningen for videreførelse af foranstaltningen bliver vurderet minimum en gang årligt.

Godkendelse

Gullaks § 103 & §104 tilbud er godkendt til 8 pladser.

Logo Find sociale tilbud

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Logo Lykkeliga

Kontaktinfomation:

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering til forstander  Annette Luther: 29 36 85 77

© 2022 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau